social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Nieuws

Gaat dividendbelasting naar Curaçao omlaag?

Actueel nieuws van Blue Clue

Gaat dividendbelasting naar Curaçao omlaag?

Nederland en Curaçao hebben een akkoord bereikt over de nieuwe regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Voor Curaçao is het afzien van dividendbelastingen belangrijk. Om ongewenst gebruik te voorkomen, zal Nederland aan de aandeelhouder extra eisen stellen. 

Read more: Gaat dividendbelasting naar Curaçao omlaag?

Vraag EU BTW tijdig terug!

Actueel nieuws van Blue Clue

Vraag BTW uit andere EU-lidstaten vóór 1 oktober terug!

Heeft in u BTW betaald in andere EU-lidstaten dan kunt u deze terugvragen als u het verzoek daartoe vóór 1 oktober van het volgende jaar bij de belastingdienst indient en voldoet aan de voorwaarden. Voor een heel jaar bedraagt de teruggaafdrempel € 50 per EU-lidstaat. Gedurende het jaar kunt u de BTW ook na elk kwartaal terugvragen, mits de teruggaaf hoger is dan € 400.

Read more: Vraag EU BTW tijdig terug!

Wanneer is er een dienstbetrekking?

Actueel nieuws van Blue Clue

Wanneer is een dienstbetrekking?

Een van de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is dat de werkgever een verplichting tot loonbetaling heeft. De Hoge Raad oordeelde dat de verplichting tot loonbetaling is niet afhankelijk van de hoogte van de beloning. De Hoge Raad bevestigde tevens dat in deze casus de verplichting om in een gezagsverhouding gedurende zekere tijd arbeid te verrichten ontbrak.

Read more: Wanneer is er een dienstbetrekking?

Bezwaarschrift te vroeg ingediend

Actueel nieuws van Blue Clue

Bezwaarschrift te vroeg ingediend

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De bezwaartermijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift dat buiten de bezwaartermijn wordt ingediend kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat geldt niet alleen voor een te laat ingediend bezwaar, maar ook voor een te vroeg ingediend bezwaarschrift.

Read more: Bezwaarschrift te vroeg ingediend

30% regeling: 150 km-grens discriminerend?

Actueel nieuws van Blue Clue

30% regeling: 150 km-grens discriminerend?

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er nieuwe voorwaarden voor de 30%-regeling. Een van de voorwaarden is dat de buitenlandse werknemer voor zijn tewerkstelling in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Hierover worden nu verschillende procedures gevoerd. Rechtbank Haarlem oordeelde dat de 150 km-test een inbreuk is op het EU-recht. Volgens de rechtbank is sprake van discriminatie, ook al wordt de buitenlandse werknemer niet slechter behandeld dan een Nederlandse werknemer.

Read more: 30% regeling: 150 km-grens discriminerend?

Trust fiscaal niet transparant

Actueel nieuws van Blue Clue

Trust fiscaal niet transparant

Omdat het bestuur van een Stichting Particulier Fonds (SPF) niet verplicht was de wensen van de oprichter op te volgen, oordeelde de Hoge Raad dat de oprichtster de beschikkingsmacht over het ingebrachte vermogen had verloren. Daarmee kon de belastingdienst het vermogen van de SPF niet aan de oprichtster toerekenen en bij haar belasten. Met ingang van 2010 gelden overigens nieuwe voorwaarden voor afgezonderd particulier vermogen (APV).

Read more: Trust fiscaal niet transparant

Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Actueel nieuws van Blue Clue

Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Op het moment van een ondernemer haar zetel verplaatst naar het buitenland vindt een zogenaamde eindafrekening plaats over de stille reserves (goodwill, meerwaarde activa). 

Die eindafrekening vindt ook plaats als door emigratie de binnenlandse belastingplicht eindigt en op hetzelfde moment de buitenlandse belastingplicht aanvangt, omdat in Nederland een vaste inrichting achterblijft van de geëmigreerde BV.

Read more: Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Verbouwing of nieuwbouw I?

Actueel nieuws van Blue Clue

Verbouwing of nieuwbouw I?

De levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting, tenzij het gaat om nieuwbouw. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van Hof Amsterdam dat, ondanks ingrijpende werkzaamheden aan een bestaand pand, geen nieuwe onroerende zaak was ontstaan. Daarmee was de verkoop van een appartement vrijgesteld van omzetbelasting.

Read more: Verbouwing of nieuwbouw I?

Verbouwing of nieuwbouw II?

Actueel nieuws van Blue Clue

Nieuwbouw of verbouwing II?

Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Read more: Verbouwing of nieuwbouw II?

Is rente-correctie onzakelijke lening belast?

Actueel nieuws van Blue Clue

Is de rente-correctie voor onzakelijke renteloze lening belast?

Een BV verstrekte renteloze leningen aan een dochter- en een kleindochtermaatschappij. De inspecteur corrigeerde wel de rente, maar stond afwaardering van de lening en de gecorrigeerde rente niet toe. Hof Amsterdam bevestigde het standpunt van de inspecteur. De Hoge Raad bevestigt dat de afwaardering van een onzakelijke lening niet aftrekbaar is van de winst, maar verwijst de zaak terug naar Hof 's-Gravenhage om te onderzoeken of de dochtermaatschappijen de rente wel zouden hebben kunnen betalen als ze deze verschuldigd zouden zijn geweest.

Read more: Is rente-correctie onzakelijke lening belast?