social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Trust fiscaal niet transparant

Actueel nieuws van Blue Clue

Trust fiscaal niet transparant

Omdat het bestuur van een Stichting Particulier Fonds (SPF) niet verplicht was de wensen van de oprichter op te volgen, oordeelde de Hoge Raad dat de oprichtster de beschikkingsmacht over het ingebrachte vermogen had verloren. Daarmee kon de belastingdienst het vermogen van de SPF niet aan de oprichtster toerekenen en bij haar belasten. Met ingang van 2010 gelden overigens nieuwe voorwaarden voor afgezonderd particulier vermogen (APV).

Samenvatting

Inwoners van Nederland moeten al hun vermogen, voor zover dat niet bestaat uit een eigen woning, ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belangaandelen, aangeven in box 3 van de inkomstenbelasting. Over de waarde van het vermogen in box 3 wordt een fictief rendement van 4% aangemerkt als inkomen, dat wordt belast tegen een tarief van 30%. Vermogen dat is ondergebracht in een fiscaal transparante rechtspersoon moet ook in box 3 worden aangegeven. Er is sprake van fiscale transparantie als iemand over het vermogen van de rechtspersoon kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft.

Iemand liet op Curaçao een Stichting Particulier Fonds (SPF) oprichten. De SPF had als doel het beheren van vermogen en het doen van uitkeringen aan familieleden van diegenen die vermogen aan de SPF hebben overgedragen. De SPF had het recht om uitkeringen uit haar vermogen te doen aan de oprichter of aan anderen. De oprichter maakte geen deel uit van het bestuur van de SPF, maar kon schriftelijk wensen kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur was niet verplicht om deze wensen op te volgen. Een van deze wensen was dat de SPF na overlijden van de oprichter een uitkering ineens zou doen aan haar enig kind en erfgenaam in de vorm van een schenking onder bewind. De Belastingdienst was van mening dat het vermogen van de SPF moest worden toegerekend aan de oprichter. Volgens de Belastingdienst kon de oprichter over het vermogen van de SPF beschikken als ware het haar eigen vermogen. De belastingdienst meende dat de SPF daarom als fiscaal transparant moest worden beschouwd en dat het vermogen van de SPF was belast bij de oprichter.

In navolging van Hof Amsterdam deelde ook de Hoge Raad de opvatting van de Belastingdienst niet. Uit de juridische vormgeving van de SPF bleek dat de oprichter geen beschikkingsmacht had over het ingebrachte vermogen.

Met ingang van 2010 is de wetgeving voor trusts gewijzigd (onder de naam: afgezonderd particulier vermogen; APV). Mits de trust aan de nieuwe voorwaarden voldoet, wordt het vermogen van de trust niet bij de oprichter belast.

Belang voor de praktijk?

Zolang je zorgt dat je geen beschikkingsmacht meer hebt over het in de trust ondergebrachte vermogen en voorkomt dat je aan de overige voorwaarden van een APV voldoet, ben je in Nederland geen belasting meer verschuldigd over het vermogen van de trust.   

Bron 

LJN BZ4218, Hoge Raad, 12/03372