social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privĂ©gebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Bezwaarschrift te vroeg ingediend

Actueel nieuws van Blue Clue

Bezwaarschrift te vroeg ingediend

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De bezwaartermijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift dat buiten de bezwaartermijn wordt ingediend kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat geldt niet alleen voor een te laat ingediend bezwaar, maar ook voor een te vroeg ingediend bezwaarschrift.

Samenvatting

Tegen een belastingaanslag kan bezwaar gemaakt worden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De bezwaartermijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt dan wel (voor loonheffing en omzetbelasting) de dag nadat je de belasting hebt betaald.

Een bezwaarschrift dat buiten de bezwaartermijn wordt ingediend kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat geldt niet alleen voor een te laat ingediend bezwaar, maar ook voor een te vroeg ingediend bezwaarschrift. Niet-ontvankelijkverklaring van een te vroeg ingediend bezwaarschrift vindt niet plaats als de aanslag al is vastgesteld maar nog niet is bekendgemaakt, of als de indiener van het bezwaar redelijkerwijs kon menen dat dit het geval was. 

In een arrest uit 1999 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een bezwaarschrift tegen een controlerapport wordt aangemerkt als een bezwaarschrift tegen de in het controlerapport aangekondigde aanslagen, mits de aanslagen reeds zijn vastgesteld of als de belastingplichtige kon menen dat dit het geval was. Volgens Hof Den Bosch was aan deze laatste voorwaarde voldaan in een geval waarin de inspecteur het besluit had genomen om de in het controlerapport aangekondigde aanslagen op te leggen. De Hoge Raad is echter van oordeel dat het hof had moeten onderzoeken of de indiener van het bezwaarschrift op het moment van indienen van het bezwaarschrift redelijkerwijs van mening kon zijn dat de inspecteur de aanslagen al had vastgesteld. Het feit dat de inspecteur definitief het standpunt heeft ingenomen dat hij een aanslag op zal gaan leggen wil niet zeggen dat hij de aanslag heeft vastgesteld of dat bij de belastingplichtige de indruk is gewekt dat de aanslag is vastgesteld.

Belang voor de praktijk?

Dien een bezwaar niet te vroeg in, maar wacht totdat de dagtekening van de aanslag is "geweest" dan wel - voor loonheffing en omzetbelasting - totdat je de belasting hebt betaald (binnen een maand na afloop van de aangifteperiode).    

Bron 

LJN BZ5038, Hoge Raad, 11/05258