Op tal van websites en in gidsen over het wonen en werken in het buitenland, wordt er verwezen naar de 183-dagenregeling. En als je maar vaak genoeg in expat bars of golfclubs komt, zal je er zeker ook over horen praten. Het is de moeite waard om in je achterhoofd te houden dat niet alle meningen die je hoort, algemeen van toepassing zijn op alle landen en omstandigheden.

Amsterdam profileert zich als de startup hoofdstad van Europa. Terwijl Rotterdam de titel van Toegangspoort tot Europa opeist. Te oordelen naar het aantal co-working spaces dat in diverse Nederlandse steden verrijst, wordt Nederland zeker een populaire bestemming geacht voor internationale freelancers, ondernemers en loonwerkers. 

Nederlandse bedrijven wenden zich in toenemende mate tot freelancers of loonwerkers om de tekorten aan specifieke vakkundigheid op te vangen. Veel van hen kiezen er ook voor een beroep te doen op de diensten van Payrollbedrijven. Dat is logisch; het brengt vele voordelen met zich mee zoals het gemak en kostenbesparing.

In het kader van de toenemende vraag naar schaarse vaardigheden, met name op het gebied van onder andere financiën, programmering, cyber security en biotechnologie, maken veel Nederlandse bedrijven gebruik van de Kennismigrantenregeling. 

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. De wet beslaat verschillende aspecten van het arbeidsrecht in Nederland. Voor bedrijven en particulieren die gebruikmaken van de diensten van payrolling bureaus zal dit verstrekkende gevolgen hebben.

Veel ondernemingen hebben tijdelijke werknemers of contractanten nodig. Misschien is jouw onderneming seizoensgebonden of ben je een starter die snel wil groeien, maar weet je nog niet precies hoeveel personeel je in de toekomst nodig zal hebben.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit het aantal Britten dat naar Nederland verhuist gestaag sinds het Brexit referendum. De teller staat nu op meer dan 7.000 per jaar.

Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een groot aantal fiscale maatregelen uit het Kunduz akkoord is in deze wet opgenomen. Zo ook de maatregel over de tijdelijke werkgeversheffing van 16% over in 2012 genoten loon.

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er nieuwe voorwaarden voor de 30%-regeling. Een van de voorwaarden is dat de buitenlandse werknemer voor zijn tewerkstelling in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Hierover worden nu verschillende procedures gevoerd. Rechtbank Haarlem oordeelde dat de 150 km-test een inbreuk is op het EU-recht. Volgens de rechtbank is sprake van discriminatie, ook al wordt de buitenlandse werknemer niet slechter behandeld dan een Nederlandse werknemer.

Op het moment van een ondernemer haar zetel verplaatst naar het buitenland vindt een zogenaamde eindafrekening plaats over de stille reserves (goodwill, meerwaarde activa). 

Die eindafrekening vindt ook plaats als door emigratie de binnenlandse belastingplicht eindigt en op hetzelfde moment de buitenlandse belastingplicht aanvangt, omdat in Nederland een vaste inrichting achterblijft van de geëmigreerde BV.

Verbouwing of nieuwbouw I?

De levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting, tenzij het gaat om nieuwbouw. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van Hof Amsterdam dat, ondanks ingrijpende werkzaamheden aan een bestaand pand, geen nieuwe onroerende zaak was ontstaan. Daarmee was de verkoop van een appartement vrijgesteld van omzetbelasting.

Nieuwbouw of verbouwing II?

Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Een BV verstrekte renteloze leningen aan een dochter- en een kleindochtermaatschappij. De inspecteur corrigeerde wel de rente, maar stond afwaardering van de lening en de gecorrigeerde rente niet toe. Hof Amsterdam bevestigde het standpunt van de inspecteur. De Hoge Raad bevestigt dat de afwaardering van een onzakelijke lening niet aftrekbaar is van de winst, maar verwijst de zaak terug naar Hof 's-Gravenhage om te onderzoeken of de dochtermaatschappijen de rente wel zouden hebben kunnen betalen als ze deze verschuldigd zouden zijn geweest.

Per 1 januari 2013 is een commissaris BTW ondernemer

Bij uitvoering van één of meer commissariaten dient de commissaris zich per 1 januari 2013 te registreren bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW. Dit betekent onder meer dat er een BTW administratie moet worden gevoerd en dat er periodiek BTW aangiften ingediend moeten worden. Tevens zal de commissaris facturen moeten gaan uitreiken voor verrichte diensten. 

Vraag BTW uit andere EU-lidstaten vóór 1 oktober 2012 terug!

Heeft in u 2011 BTW betaald in andere EU-lidstaten dan kunt u deze terugvragen als u het verzoek daartoe vóór 1 oktober 2012 bij de belastingdienst indient en voldoet aan de voorwaarden. Voor een heel jaar bedraagt de teruggaafdrempel € 50 per EU-lidstaat. Gedurende het jaar kunt u de BTW ook na elk kwartaal terugvragen, mits de teruggaaf hoger is dan € 400.

Praktische handleiding BTW-verhoging

Per 1 oktober 2012 gaat de BTW omhoog van 19% naar 21%. Er is een lijst verschenen met een aantal vragen en antwoorden over deze BTW verhoging. Het geeft antwoord op hoe ondernemers dienen om te gaan met het 21% tarief, indien de prestaties verricht worden na 1 oktober 2012, terwijl de factuur al voor die datum is opgemaakt. Indien onverhoopt toch met 19% wordt gefactureerd dan kan dit verschil van 2% in de BTW aangifte worden aangevuld.

Onderzoek KPMG 2011: Nederland heeft vier na hoogste toptarief inkomstenbelasting

Nederland is aantrekkelijk voor bedrijven, maar het toptarief voor de inkomstenbelasting is het vier na hoogste ter wereld.

Eisen aan vesting van holding, royalty en financieringsvennootschappen 

Nederland loopt internationaal niet uit de pas met de wijze waarop de substance van bedrijven bij de toepassing van belastingverdragen wordt betrokken. Nederland is en blijft aantrekkelijk als vestigingsplaats.

Rapport over de belastingheffing van hoofdkantoren in Europa

Vrije Universiteit Amsterdam publiceerde dit rapport over de huidige fiscale behandeling van hoofdkantoordiensten (HQ services) in Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De studie richt zich op de belastingdruk van holdings, financieringsmaatschappijen, onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten en de exploitatie van intellectuele eigendom.

16% werkgeversheffing ook over 2012 salaris van DGA

Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een groot aantal fiscale maatregelen uit het Kunduz akkoord is in deze wet opgenomen. Zo ook de maatregel over de tijdelijke werkgeversheffing van 16% over in 2012 genoten loon.

Rente op rekening-courant schuld aan holding niet aftrekbaar op grond van thin-capregeling

 

Uit een recente uitspraak blijkt weer dat bij financiering van werkmaatschappijen door aandeelhouders, de rente niet altijd aftrekbaar bij de werkmaatschappij en wel belast bij de aandeelhouder. Het gevolg: dubbele heffing. 

 

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.


 

Hoe betalen Apple en Google minder belasting?

Apple en Google gebruiken volgens berichten in de media de zogenaamde Double Irish Dutch Sandwich structuur om zo min mogelijk winstbelasting te betalen. Deze methodes werken kennelijk goed, want Apple bespaart zo’n 2,4 miljard dollar en Google zo’n 2,2 miljard euro (bron: www.elsevierfiscaal.nl). 

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.

Groepsfinanciering / inter-company financiering: niet aftrekbare rente

Voorkom dat rente niet aftrekbaar is bij de schuldenaar en wel belast bij schuldeiser. Dat zijn dure financieringen. Uit een recente uitspraak blijkt dat reparatie achteraf niet altijd het gewenste resultaat oplevert.

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement. De staatssecretaris heeft in februari 2018 aangekondigd dat hij in het voorjaar van 2018 de Tweede Kamer daarover zou informeren.

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen van de bv definitief verlaten. Om als uitdeling van winst aangemerkt te worden moeten de bv en de aandeelhouder zich ervan bewust zijn dat de aandeelhouder door de vermogensverschuiving is bevoordeeld.

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken wordt gegeven dan de werkelijke gang van zaken.

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen werknemers kunnen hierop een beroep doen, maar ook sollicitanten, vrijwilligers en uitzendkrachten. Wanneer een werkgever of een beoogd werkgever zich aan een verboden vorm van ongelijke behandeling schuldig maakt, kan de wederpartij schadevergoeding eisen.

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet rekening worden gehouden met een no-deal Brexit. Het vertrek uit de EU heeft tot gevolg dat het VK een derde land wordt. Dat heeft fiscale gevolgen in een groot aantal situaties. Deze gevolgen treden in zodra het vertrek uit de EU een feit is.

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan 24 maanden. Bij meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten of bij een totale duur van meer dan 24 maanden ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge btw-tarief, terwijl voor gedrukte boeken, kranten en tijdschriften het lage tarief geldt. De Europese btw-richtlijn 2006 biedt pas sinds december 2018 de mogelijkheid om fysieke en digitale boeken, kranten en tijdschriften gelijk te behandelen.

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was gedaan op voorwaarde van gelijkblijvend functioneren en bij gelijkblijvende omstandigheden. Voordat het tijdelijke dienstverband was verstreken deed zich een aantal incidenten voor waarbij de werkneemster was betrokken.

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts gedeeltelijk in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. De Europese btw-richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om de wijze van bepaling van het deel van de voorbelasting dat in aanmerking komt voor aftrek te hanteren voor alle goederen en diensten in gemengd gebruik of voor een deel daarvan.

Nederland en Curaçao hebben een akkoord bereikt over de nieuwe regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Voor Curaçao is het afzien van dividendbelastingen belangrijk. Om ongewenst gebruik te voorkomen, zal Nederland aan de aandeelhouder extra eisen stellen.

Bezwaarschrift te vroeg ingediend

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De bezwaartermijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift dat buiten de bezwaartermijn wordt ingediend kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat geldt niet alleen voor een te laat ingediend bezwaar, maar ook voor een te vroeg ingediend bezwaarschrift.

Trust fiscaal niet transparant

Omdat het bestuur van een Stichting Particulier Fonds (SPF) niet verplicht was de wensen van de oprichter op te volgen, oordeelde de Hoge Raad dat de oprichtster de beschikkingsmacht over het ingebrachte vermogen had verloren. Daarmee kon de belastingdienst het vermogen van de SPF niet aan de oprichtster toerekenen en bij haar belasten. Met ingang van 2010 gelden overigens nieuwe voorwaarden voor afgezonderd particulier vermogen (APV).

Een van de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is dat de werkgever een verplichting tot loonbetaling heeft. De Hoge Raad oordeelde dat de verplichting tot loonbetaling is niet afhankelijk van de hoogte van de beloning. De Hoge Raad bevestigde tevens dat in deze casus de verplichting om in een gezagsverhouding gedurende zekere tijd arbeid te verrichten ontbrak.

Actueel nieuws van Blue Clue

Vraag BTW uit andere EU-lidstaten vóór 1 oktober terug!

Heeft in u BTW betaald in andere EU-lidstaten dan kunt u deze terugvragen als u het verzoek daartoe vóór 1 oktober van het volgende jaar bij de belastingdienst indient en voldoet aan de voorwaarden. Voor een heel jaar bedraagt de teruggaafdrempel € 50 per EU-lidstaat. Gedurende het jaar kunt u de BTW ook na elk kwartaal terugvragen, mits de teruggaaf hoger is dan € 400.