Nieuwbouw of verbouwing II?

 

Nieuwbouw of verbouwing II?

Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Samenvatting

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde goederen. In die gevallen is de levering belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting. Bij een ingrijpende verbouwing kan sprake zijn van een nieuw vervaardigd goed. Vindt de levering van een gedeelte van een gebouw plaats, bijvoorbeeld omdat het gebouw is gesplitst in appartementsrechten, dan moet voor de vraag of het gebouw nieuw is of niet alleen naar het geleverde gedeelte worden gekeken. De rest van het gebouw blijft dan buiten beschouwing.

Hof Amsterdam keek in een procedure over de levering van een winkel die deel uitmaakte van een groter geheel niet naar de winkel alleen, maar naar het gehele gebouw. Op grond van deze beoordeling was volgens het hof geen sprake van nieuwbouw, maar van een verbouwing. Volgens de Hoge Raad is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Belang voor de praktijk?

Voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting kan het gunstig zijn of een pand na grondige verbouwing juist wel (met het oog op vrijstelling overdrachtsbelasting) of juist niet (met het oog op vrijstelling omzetbelasting) als nieuwbouw kwalificeert. De jurisprudentie in deze is altijd zeer casuïstisch. Van nieuwbouw is meestal sprake als door de verbouwing de functies, het uiterlijk en de indeling ingrijpend zijn gewijzigd.   

Bron 

LJN BZ3574, Hoge Raad, 12/02061