Gaat dividendbelasting naar Curaçao omlaag?

Gaat dividendbelasting naar Curaçao omlaag?

Actueel nieuws van Blue Clue

Gaat dividendbelasting naar Curaçao omlaag?

Nederland en Curaçao hebben een akkoord bereikt over de nieuwe regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Voor Curaçao is het afzien van dividendbelastingen belangrijk. Om ongewenst gebruik te voorkomen, zal Nederland aan de aandeelhouder extra eisen stellen. 

Samenvatting

Nederland en Curaçao hebben een akkoord bereikt over de nieuwe regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. 

Een belangrijk onderdeel in de regeling voor Nederland is de nieuwe verdeling van heffingsrechten ten aanzien van pensioenuitkeringen. Op basis van deze nieuwe overeenkomst kan Nederland belasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die iemand na emigratie naar Curaçao ontvangt. Nederland kan tot vijf jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting blijven heffen.

Voor Curaçao is het afzien van dividendbelastingen op deelnemingsdividenden een belangrijke bepaling. Om ongewenst gebruik hiervan te voorkomen, zal Nederland extra eisen stellen aan de aandeelhouder die de dividenden ontvangt. Voor de Internationale Financiële Sector op Curaçao is het tevens belangrijk dat met deze nieuwe regeling de band met de internationale markt nog altijd gevonden kan worden. De nieuwe regeling ziet erop toe dat deze economische banden voldoen aan de mondiale eisen welke geldende zijn in het huidige tijdsgewricht.

Hoofdlijnen uit de regeling en toepassing artikel 35a huidige BRK

 • Tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven onder verrekening van de heffing in het andere land (subsidiair heffingsrecht);
 • Nederland en Curacao zullen (automatisch) informatie uitwisselen conform de internationale standaard;
 • naast een bronheffingspercentage voor dividenden van 15% zal er voor actieve vennootschappen een nulprocenttarief komen op deelnemingsdividend. Hierbij zal worden voorzien in een zogenoemde ‘limitation on benefitsbepaling’;
 • voor bestaande participaties van ten minste 25% die niet in aanmerking komen voor het nulprocenttarief geldt tot uiterlijk eind 2019 een bronheffingspercentage op deelnemingsdividenden van 5%;
 • voor niet overheidspensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van 15% in combinatie met eerbiedigende werking (woonstaatheffing) voor ingegane pensioenen van Nederlanders die reeds op a ao wonen;
 • een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten;
 • een bronheffingsrecht voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen (service PE);
 • een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten;
 • een regeling gericht op zogenoemde hybride entiteiten;
 • een regeling voor onderling overleg met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage;
 • in 2014 blijft, vooruitlopend op de nieuwe bilaterale regeling, artikel 35a van de huidige BRK achterwege met betrekking tot de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat dit laatste artikel niet wordt toegepast.

De beoogde inwerkingtreding van de belastingregeling Nederland Curaçao is 1 januari 2015. Er is voorzien in een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. De regeling zal de bestaande regeling uit 1964 tussen beide landen vervangen. Nederland bereidt ook met Aruba en Sint Maarten een nieuwe belastingregeling voor. 

Belang voor de praktijk?

Kennelijk gaat de dividendbelasting voor uitkeringen naar Curaçao omlaag, maar onder voorwaarden zodanig “dat de band met de internationale markt nog altijd gevonden kan worden”. Allehoewel de opsomming duidelijkheid geven, zijn we heel erg benieuwd naar de verdere uitwerking! 

Bron: Internationale fiscale mededeling van 12 december 2013, IFZ 2013

Datum publicatie: 12 december 2013 17:06

Inhoudsindicatie: bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao

Nieuwe belastingregeling Nederland Curaçao gereed

Staatssecretaris Frans Weekers en de Curaçaose minister van Financiën José Jardim hebben een akkoord bereikt over de nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Beide bewindslieden zullen de rijkswet begin volgend jaar samen indienen in de Rijksministerraad. Ze tekenden daartoe vandaag in Willemstad een intentieverklaring. Ook besloten Weekers en Jardim dat Nederland Curaçao gaat ondersteunen bij haar informatie-uitwisseling conform de internationale standaard zoals die door de OESO en de EU wordt ontwikkeld.

Beide bewindspersonen tonen zich tevreden over de regeling. Minister Jardim: "De regeling biedt stabiliteit en toekomstperspectief voor de financiële sector op Curaçao." Staatssecretaris Weekers noemt de regeling daarnaast ook belangrijk voor de internationale strijd tegen belastingontwijking. "Ik vind het heel goed dat Curaçao aan de automatische informatie-uitwisseling mee gaat doen.” 

Een belangrijk onderdeel in de regeling voor Nederland is de nieuwe verdeling van heffingsrechten ten aanzien van pensioenuitkeringen. "Op basis van deze nieuwe overeenkomst kan Nederland bronbelasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die na emigratie naar Curaçao worden ontvangen. Nederland kan tot vijf jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting heffen”, aldus Weekers. Voor Curaçao is het afzien van bronbelastingen op deelnemingsdividenden een belangrijke bepaling. Om ongewenst gebruik hiervan te voorkomen, worden extra eisen gesteld aan de aandeelhouder die de dividenden ontvangt.

"Voor de Internationale Financiële Sector op Curaçao is het tevens belangrijk dat met deze nieuwe regeling de band met de internationale markt nog altijd gevonden kan worden", aldus Jardim. "De nieuwe regeling ziet erop toe dat deze economische banden voldoen aan de mondiale eisen welke geldende zijn in het huidige tijdsgewricht."

De beoogde inwerkingtreding van de belastingregeling Nederland Curaçao is 1 januari 2015. Er is voorzien in een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. De regeling zal de bestaande regeling uit 1964 tussen beide landen vervangen. Nederland bereidt ook met Aruba en Sint Maarten een nieuwe belastingregeling voor.

Nieuwe bilaterale regeling tussen Nederland en Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2014

Internationale fiscale mededeling van 12 december 2013, IFZ 2013

1. Inleiding

Vandaag is tussen Curaçao en Nederland overeenstemming bereikt over de tekst van een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. Bedoeling is dat deze nieuwe bilaterale regeling de huidige uit 1964 daterende Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) in de verhouding Nederland- Curaçao gaat vervangen.

De nieuwe bilaterale regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. Alvorens de nieuwe bilaterale regeling toepassing kan vinden, dient het parlementaire traject in beide landen doorlopen te zijn. De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2015 zal gaan gelden.

2. Hoofdlijnen uit de regeling en toepassing artikel 35a huidige BRK

 • Tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven onder verrekening van de heffing in het andere land (subsidiair heffingsrecht);
 • Nederland en Curacao zullen (automatisch) informatie uitwisselen conform de internationale standaard;
 • naast een bronheffingspercentage voor dividenden van 15% zal er voor actieve vennootschappen een nulprocenttarief komen op deelnemingsdividend. Hierbij zal worden voorzien in een zogenoemde ‘limitation on benefitsbepaling’;
 • voor bestaande participaties van ten minste 25% die niet in aanmerking komen voor het nulprocenttarief geldt tot uiterlijk eind 2019 een bronheffingspercentage op deelnemingsdividenden van 5%;
 • voor niet overheidspensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van 15% in combinatie met eerbiedigende werking (woonstaatheffing) voor ingegane pensioenen van Nederlanders die reeds op a ao wonen;
 • een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten;
 • een bronheffingsrecht voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen (service PE);
 • een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten;
 • een regeling gericht op zogenoemde hybride entiteiten
 • een regeling voor onderling overleg met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage;
 • in 2014 blijft, vooruitlopend op de nieuwe bilaterale regeling, artikel 35a van de huidige BRK achterwege met betrekking tot de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat dit laatste artikel niet wordt toegepast.